پلی آمید 66 30%الیاف مشکی- گرید:SAM66 G30 BK- شرکت تولید کننده :SAMCHEM- کره
 

پلی آمید 6 30%الیاف مشکی- گرید:SAM6 G30 BK- شرکت تولید کننده :SAMCHEM- کره
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:K224- شرکت تولید کننده :DSM ORIGINAL- هلند
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:PA6G30- شرکت تولید کننده :VOLGAMID- روسیه
 

پلی آمید 66 30%الیاف مشکی- UGN 26690 BK گرید:- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 66 30%الیاف بیرنگ- گرید:UGN 16690- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 6 30%الیاف مشکی- گرید:UGT 36090 TBK- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:UGN16090- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 66 ساده مشکی- گرید:6611 BK- شرکت تولید کننده :KOPLA - کره
 

پلی آمید 6 30%الیاف بیرنگ- گرید:50G6- شرکت تولید کننده :ASIA PLASTICS- چین
 

همزمانی محتوا